எனது நாட்குறிப்புகள்

கதவைத் திற காற்று வரட்டும்

Posted by ம​கேஷ் மேல் மார்ச் 12, 2010

எத்தனை அழகாய்
முடித்துக் கொண்டாய்
அந்தத் தொடரை
ஒரு பக்க அறிக்கையில்
முறித்துக் கொண்டாய்
ஒரு வியாபார உடன்படிக்கையை

துப்பறியும் இதழியலிலும்
சர்வதேச அரசியலிலும்
வித்தகனே
எத்தனை அப்பாவியாய்
சிட்பண்டில் ஏமாந்த
பாமரனைப் போல்
சொல்கிறாய்
நீ ஏமாந்த கதையை

நித்யானந்தத்தால்
எழுதப்பட்ட கட்டுரையா?
நித்யானந்த்தின் பெயரால்
எழுதப்பட்ட கட்டுரையா?
அல்பம்
எவ்வளவு பணத்திற்கு
தமிழர் பலர் நம்பிக்கை
பேரம் பேசப்பட்டது?

உன் போர்த்தந்திரங்களும்
செயல்யுத்திகளும்
வியாபார யுத்தத்தில்
வெற்றிகரமான சமண்பாடுகள்

கொள்கையற்ற வியாபாரி
நம்பிக்கைகளை வளர்த்தும்
சம்பாதிப்பான்.
நம்பிக்கைகளை சிதைத்தும்
சம்பாதிப்பான்.
நம்பிக்கைகளை வளர்க்க
“கதவைத் திற காற்று வரட்டும்”
நம்பிக்கைகளை சிதைக்க
“கதவைச் சாத்து காதல் வரட்டும்”
மொத்தத்தில்
குமட்டிக் கொண்டு வருகிறது
அழுகிநாறும்
உன் வியாபாரத் தந்திரம்

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: