எனது நாட்குறிப்புகள்

Archive for நவம்பர், 2010

வாழ்வும் ​செய்தியும்

Posted by ம​கேஷ் மேல் நவம்பர் 25, 2010

I am in you
You are in me
You and I are same
Bhagvan Sri Sathya Sai Baba

வாழ்வும் ​செய்தியும்” என்னும் ​சொற்​றொடர் விஞ்ஞானப்பூர்வமானது மிகவும் சரியானது என்று நான் நம்புகி​றேன். எந்தச் ​செய்தி​யையும் ​சொல்பவரின் வாழ்விலிருந்து பிரித்து ​பொருள் புரிந்து​கொள்ள முடியாது.

எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு

என்பதற்​கேற்ப, ​சொற்களுக்​கென்று தனியாக ​பொருளில்​லை ​சொல்பவர், ​சொல்லப்படும் காலம், இடம், ​ஆகியவற்றால்தான் ​சொற்களுக்கு ​பொருள் ஏற்படுகிறது.

நாடு, அரசு, பதவி, ​சொத்து, சுகம், ம​னைவி, குழந்​தைகள் ஆகிய அ​னைத்​தையும் துறந்து துறவறம் ​மேற்​கொண்ட புத்தன் “ஆ​சை​யே துன்பத்திற்கு அடிப்ப​டை” என்று நம்​மை பார்த்து கூறுவதற்கும், ரி​லையன்சின் அணில் அம்பானி கூறுவதற்கும் (கூறுவதாக இருந்தால்) எத்த​னை வித்தியாசம் இருக்கும். இரண்டு இடங்களிலும் ​சொல்லப்பட்ட வாக்கியம் ஒன்றுதான். அதில் உள்ள ​சொற்கள் ஒன்றுதான்! ஆனால் நாம் புரிந்து ​கொள்ளும் விதம் முற்றிலும் ​வேறானதாக இருக்கிறது. புத்தர் ​சொன்ன​தை வாழ்க்​கை குறித்த அடிப்ப​டையான புரிதலுக்கு ​தே​வையான முக்கிய விதியாக புரிந்து​கொள்கி​றோம். ஆனால் அணில் அம்பானி ​போன்ற நபர் கூறுவ​தை, ​வேறான உள்ளர்த்தம் ​கொண்டதாக, நம்​மை தி​சைதிருப்புவதாக, நம்​மை ஏமாற்றுவதாக​வே நாம் அர்த்தப்படுத்திக் ​கொள்கி​றோம், அர்த்தப்படுத்திக் ​கொள்ள ​வேண்டும்.

சொற்கள் என்பது ​வெறும் காலி டப்பாக்கள் ​சொல்லப்படுகின்ற காலம் இடத்தால்தான் அதில் ​பொருள் நி​றைக்கப்படுகிறது. மே​லே குறிப்பிட்ட குறள் மிக அழகாக ​சொற்க​ளை விடுத்து ​பொரு​ளை மட்டு​மே விவாதத்திற்கு எடுத்துக் ​கொள்வது கவனிக்கத் தக்கது. பல்​வேறு ​சொற்கள் என்பது பல்​வேறு விதமான ​பொருட்க​ளை ​போடுவதற்கு ஏற்ற காலி ​பைகள் அவ்வள​வே. எண்​ணெய் வாங்க நாம் துணிப் ​பைக​ளை எடுத்துச் ​செல்வதில்​லை. சர்க்க​ரை வாங்க நாம் எண்​ணெய்த் தூக்​கை பயன்படுத்துவதில்​லை, அப்படியான ஓ​ர் ஏற்பா​டே ​சொற்கள்.

மே​லே குறிப்பிட்ட குறள் பல்​வேறு ஆழ அகலங்க​ளை மட்டுமல்ல கி​ளைக​ளையும் ​கொண்டதாக​வே படுகிறது.
அக்குறள் “எச்​சொல் யார் யார் வாய் ​கேட்பினும்” என்று ​பேசப்படவில்​லை. மாறாக “எப்​பொருள் யார்யார் வாய்​கேட்பினும்” என்று ​பேசப்படுவது ஆழ்ந்து கூர்ந்து கற்க ​வேண்டியது. ஏ​னென்றால் யாரும் ​பொரு​ளை ​நேரடியாக ​பேசமுடியாது ​சொற்களின் வழியாகத்தான ​பேச முடியும். ​பேசுகின்ற ​சொல் என்பது நபருக்கு நபர் மாறுபடலாம். ​மொழிக்கு ​மொழி மாறுபடலாம். ஒ​ரே ​சொல் ​வேறு ​வேறு இடங்களில் ​​​வெவ்​வேறு அர்த்தங்களில் பயன்படுத்தப்படலாம். ஆனால் ​சொல்லப்பட்ட ​பொருள் ஒன்றாகத்தான் இருக்கமுடியும் ​சொல்லப்பட்டதன் ​நோக்கம் ஒன்றாகத்தான் இருக்க முடியும். அ​தே ​சொல்​லை ​வே​றொருவரின் வாயால் ​வேறு ​பொருளில் ஏற்கன​வே ​கேட்டதனால், அ​தே ​சொல்​லை ​வே​றொரு சந்தர்ப்பத்தில் ​வே​றொருவர் கூறும் ​பொழுது ப​ழைய ​பொருளில் புரிந்து ​கொண்டு விடும் அபாயம், எ​தையும் எளிதாக புரிந்து​கொள்ள முயலும் மனித மனத்தின் சிக்கலான ​செயல்பாட்டு மு​றையில் அ​மைந்திருக்கிறது. இ​தை கவனத்​தோடு புரிந்து​கொண்டு இச்​செக்கு மாட்டுத் தன்​மையிலிருந்து விடுத​லை ​பெறுவதும், ஒரு முக்கியமான மனிதனுக்கு ​தே​வைப்படும் விடுத​லையாகும்.

காலத்தால் நமக்கு ​வெகு முந்​தைய இலக்கியங்க​ளை படிக்கி​றோம். ​சொற்கள் மட்டு​மே சுவடிகள், கல்​வெட்டுக்கள், காகிதங்கள், வாய்​மொழி வழியாக அந்த காலத்திலிருந்து நம் காலத்திற்கு கடத்தப்பட்டுள்ளது, அவற்றின் ​பொரு​ளை அல்ல என்ப​தை நாம் ​தெளிவாக நி​னைவில் ​வைத்துக் ​கொள்ள ​வேண்டும். ​பொரு​ளை காலம், இடம் தாண்டி கடத்துவது எளிதல்ல. ​சொற்கள் என்பது ஒரு வ​கை மாயக் குடு​வைகள். காலத்​தையும் இடத்​தையும் கடக்கும் ​பொழுது அ​வற்றிற்குள் இருக்கும் ​பொருள் தாமாக​வே அந்தந்த காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் ஏற்ப மாறிவிடும்.

கால​ இட ​வெளியில் ​பொரு​ளைத் துரத்துவது ஒரு பட்டாம்பூச்சி​யை வனாந்திரத்தில் மரங்கள், ​செடிகள், ​கொடிகள், புதர்கள், ​​மேடு பள்ளங்கள், காட்டாறுகள், ஓ​டைகள், ​கொடிய வனவிலங்குகள், உயிர் ​கொல்லி பூச்சிகளுக்கி​டை​யே துரத்துவது ​போன்றது. இத்த​னையும் தாண்டி அ​தைபிடிக்கமுடிந்தால், அ​தைப்பிடித்தவுட​னே​யே நம் ​கைபட்டதா​லே​யே அதன் புற அழகு கு​​லைவ​தைப்​போல ​பொருளின் இயல்பு சிறிதாவது மாறிவிடும்.

பொருளுக்கும் ​சொல்லுக்குமான இந்த ​வேறுபாட்​டையும், அ​வை இ​ணைவதும் விலகுவதுமான நுட்பமான புள்ளிக​ளையும், கால இட ​வெளிகளில் அது நிகழ்த்தும் வர்ணஜாலங்க​ளையும், அதன் எல்லா சூட்சமங்க​ளையும் நாம் புரிந்து ​கொண்டுவிட்டால், ஒவ்​வொரு ​சொல்லுக்கும் பின்னுள்ள உண்​மையான ​பொரு​ளை ​- மெய்ப்​பொரு​ளை – நாம் எளிதாக புரிந்து​கொண்டு அ​வை ஏற்படுத்தும் மாயவ​லைகளிலிருந்து விட்டு விடுத​லையாகி ஒரு சிட்டுக்குருவி​யைப் ​போல பறந்துவிடலாம்.

Advertisements

Posted in கட்டு​ரை | Leave a Comment »

புத்தகங்கள் வாங்கி​னேன்

Posted by ம​கேஷ் மேல் நவம்பர் 22, 2010

நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழ​மை ​ரொம்ப நாட்களுக்குப் பிறகு நுங்கம்பாக்த்தில் உள்ள ​லேண்ட்மார்க் புத்தகக்க​டைக்கு ​சென்​றேன். உள்​ளே நு​ழைந்தவுட​னே கண்ணில் படும்படி உலக பிரசித்தி​பெற்ற விஞ்ஞான எழுத்தாளர் ஸ்டீபன் ஹாவ்கிங்கின் (Stephen Hawking and Leonard Mlodinow) புதிய புத்தகமான The Grand Design இந்தியப் பதிப்பு புத்தகங்க​ளை அடுக்கி ​வைத்திருந்தார்கள். என்னு​டைய படிக்க​வேண்டிய புத்தகங்கள் விருப்பப் பட்டியலில் ​ரொம்ப நாட்களாக உள்ளது அவரு​டைய “A Brief History of Time”. “The Grand Design” வாங்க ​வேண்டும் என்று ஆர்வம் ஏற்பட்டது. ஆனால் வி​லை ரூபாய் ஐநூறுக்கும் ​​மேல், அ​தைவிட முக்கியமானது நாம் விருப்பமாக படிப்​போமா? நமக்கு புரியும்படி இருக்குமா? வாங்கிவிட்​டோம் என்பதற்காக புரியாத​தை படித்துக்​கொண்டிருக்க முடியுமா? என்ற அடுக்கடுக்கான ​கேள்விக​ளை நா​னே எனக்குள் ​கேட்டுக்​கொண்டு அவ்விடத்​தை விட்டு நகர்ந்​தேன்.
நி​றைய புத்தகங்க​ளை மதிப்பு​ரை, விமர்சனம், அறிமுகம், உலக முக்கியத்துவம் ​போன்ற பல காரணங்களால் கவரப்பட்டு வாங்கி படிக்க முடியாமல் அடுக்கி ​வைத்திருக்கி​றேன், என் புத்தக அலமாரியில். சமீப காலமாக இந்த அகலகால் ​வைக்கும் முயற்சி​யை ஓரளவு ​கைவிட்டுவிட்டு நல்ல எழுத்தாளர்கள் எழுதிய​வை, சுவாரசியமான​வை, விசயமுள்ள​வை, கூடுமானவ​ரை தமிழுள்ள​வையாக ​தேடித்​தேடித்தான வாங்குகி​றேன். ஆனால் புத்தகம் வாங்குவதில் என்னில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சி​யையும் இவ்விடத்தி​லே குறிப்பிட்டுத்தான ஆக ​வேண்டும். முன்பு மது​ரையில் கல்லூரியில் படித்துக்​கொண்டிருந்த காலத்தில் வாங்கிய புத்தகங்க​ளை விட இப்​பொழுது வாங்கும் புத்தகங்களின் எண்ணிக்​கை மிகமிக கு​றைவு.
நேற்று நான் வாங்கிய புத்தகங்களின் பட்டியல்
1. ஏழுத​லை நகரம் – எஸ். ராமகிருஷ்ணன்
2. து​ணை​யெழுத்து – எஸ். ராமகிருஷ்ணன்
3. கதாவிலாசம்  – எஸ். ராமகிருஷ்ணன்
4. ​ஜெ.​ஜெ. சில குறிப்புகள் – சுந்தர ராமசாமி
5. ஒரு புளியமரத்தின் க​தை – சுந்தர ராமசாமி
6. Linux for you – November Issue
7. Open – this week English magazine

Posted in பொது | Leave a Comment »

இந்தியா​வை திவாலாக்க வந்த அ​மெரிக்க அதிபர்

Posted by ம​கேஷ் மேல் நவம்பர் 15, 2010

என்னு​டைய கடந்த விமர்சன கட்டு​ரைக்கு தமிழ்2பிரண்ட்ஸில் ஒருவர் எழுதிய பதிலும் அதற்கு என் விளக்கமும்

ஓபாமா வந்ததில் முழுக்க முழுக்க வியாபார நோக்கத்திற்காகத்தான் அதில் எந்த
சந்தேகமும் இல்லை. ஆனால் அவரது வரவால் இந்தியா ஒட்டுமொத்தமாக திவாலாகும் என்பது
வறட்சியான சிந்தனை. வியாபாரம் எப்போதுமே நுகர்வோருக்கும், விற்பனையாளருக்கும்
லாபமாகவே அமையும். அதை புரிஞ்சிக்கிட்டா சரி.

2010/11/13 Sri krishnan <rsk.h@gmail.com>


என்றும் அன்புடன்,
ரமேஷ்

 

கிழக்கிந்திய கம்​பெனி இந்தியாவில் ​செய்த வியாபாரம், கி​ரேட் பிரிட்டன் இந்தியா இரண்டுக்கு​மே லாபமானதாகத்தான் இருந்ததா?

அ​மெரிக்க அதிபரின் இந்திய வரு​கையின் முழு விபரங்க​ளையும் படித்தீர்களா? ஒரு நா​ளைக்கு அ​மெரிக்கா அவரது இந்திய வரு​கைக்காக ​செலவழித்த பணத்தின் மதிப்பு எவ்வளவு ​தெரியுமா? அவர் வரு​கை​யை ஒட்டி இந்தியப் பகுதிக்கு வந்த ​போர்க் கப்பல்கள், விமானஙகள், ப​டைப்பிரிவுகள் மற்றும் பிற எவ்வளவு ​தெரியுமா? இத்த​னை ​செலவழித்து வருவதன் அ​மெரிக்க முக்கியத்துவத்​தை நாம் அறிய முயற்சிக்கி​றோமா? என்னிடம் சில அடிப்ப​டையான ​கேள்விகள் உள்ளன
1. அ​மெரிக்க  ​மேலாதிக்கம் என்றால் என்ன​வென்று ​தெரியுமா?
2. இந்தியா அ​மெரிக்காவிற்கு இ​டையிலான உறவு சமரீதியான இரு நாடுகளுக்கு இ​டையிலான உற​வென்று கருதுகிறீர்களா?
3. அ​மெரிக்க நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் நடந்து ​கொள்ளும் மு​றையும் இந்திய ஆட்சியாளர்கள் அவர்கள் பால காட்டும் தனி கரிச​னைகளும்  (​போபால் விஷவாயு சம்பவம்) ​தெரியுமா?
4. அ​மெரிக்காவின் கடந்த கால நிகழ் கால வரலாறு ​தெரியுமா?
5. ஆப்பிரிக்க மற்றும் லத்தீன் அ​மெரிக்க நாடுகளுடன் அ​மெரிக்கா ​செய்து ​கொண்ட து​ரோக ஒப்பந்தங்களும் அதனால் அந்நாடுகள் அ​டைந்திருக்கும் நி​லையும் ​தெரியுமா?
6. சர்​வ​தேச அ​மைப்புகள் அ​னைத்தும் அ​மெரிக்காவின் ​கைப்பா​வையாக ​செயல்படும் அவலம் ​தெரியுமா?
7. ஐநா தீர்மானங்க​ளை​யெல்லாம் மீறி ஈராக்கின் மீது ​போர்​தொடுத்த அரசிய​லை​யெல்லாம் நாம் ஊன்றி படித்திருக்கி​றோமா?
8. உலகி​லே​யே அதிகமான அணுஆயுதங்க​ளை ​கொண்டுள்ள அ​மெரிக்கா, உலகி​லே​யே மிக அதிக மு​றைகள் (5000 ​மேல்) அணுஆயுத ​சோத​னைகள் நடத்திய அ​மெரிக்கா பிற நாடுக​ளை அணுஆயுதங்கள் ​வைத்திருக்க கூடாது, ஆயுத ​சோத​னை நடத்தக் கூடாது (​பொக்ரான அணுகுண்டு ​​சோத​னைக்காக இந்தியா மீது ​பொரளாதார த​டைவிதித்த) என்று சட்டம் ​போடும் அரசியல் ​தெரியுமா?

தேர்தலில் கட்சிகளும் அரசியல்வாதிகளும் ​கோடிக்கணக்கில் பணம் ​செலவழிப்பது எதற்காக? நமக்கு ​சே​வை ​செய்ய வருவதற்கு அவர்கள் ஏன் இவ்வளவு ​செலவழிக்க ​வேண்டும் என்ற அடிப்ப​டை ​கேள்வியும் புரிதலும் இல்லாத இந்திய சமூகத்​தை ​சேர்ந்த நாம், இத்த​னை ​கோடி ​செலவழித்து ப​டை பரிவாரங்களுடன் திரண்டு வந்தது அதன் அரசியல் ​பொருளாதார முக்கியத்துவம் இ​தைப்பற்றி​யெல்லாம எப்​பொழுது கவ​லைப்பட ​​போகி​றோம்?

வியாபாரம் இருதரப்புக்​குமே லாபமான​தென்பது உண்​மையான வியாபாரத்தி​லே​யே சமூக ​நோக்கில் ஒரு மாயத்​தோற்றம் தான். இந்திய விவசாயிகளிடம் ​கேட்டால் அல்லது அவர்களின் வாழ்க்​கை​யை பார்த்தால் ​தெரியும் வியாபாரம் எவ்வளவு தூரத்திற்கு இரு தரப்புக்கும் லாபமான​தென்று. அப்படி இருக்க சர்வ​தேச ஆதிக்க அரசியல் வியாபாரத்தில்?

இது வறட்சியான சிந்த​னை இல்​லை மாறாக நம்மி​டை​யே உள்ள சிந்த​னையின் வறட்சி​யை​யே காட்டுகிறது.

Posted in விமர்சனம் | Leave a Comment »

இந்தியா​வை திவாலாக்க வந்த அ​மெரிக்க அதிபர்

Posted by ம​கேஷ் மேல் நவம்பர் 13, 2010

அ​மெரிக்க ஊதுகுழல் என்றால் என்ன? அத்த​கைய பத்திரி​கை ​செய்திகள் எப்படி இருக்கும்? என்று ​தெரிந்து ​கொள்ள ​வேண்டிய சந்​தேகம் இருப்பவர்கள், இந்த வார ஆனந்த விகட​னை த​லையங்கம் படிக்கலாம். அ​மெரிக்க அதிபர் ஒபாமாவின் இந்திய வரு​கைக்கான காரணத்​தை ​தெளிவாகக் கூறிவிட்டு அதற்காக இந்திய மக்கள் ​பெரு​​மைப்பட்டுக் ​கொள்ளலாம் என அதற்கு காரணம் விளக்கிய விதம் ​தேர்ந்த அ​மெரிக்க ஊதுகுழலுக்கான ஒரு உதாரணம்.
பொதுவாக குமுதம் த​லையங்கங்க​ளைவிடவும் ​கேவலமானதும் சூடு சுர​ணையற்றதும் மக்கள் வி​ரோதமானதும் தான் ஆனந்த விகடன் த​லையங்கங்கள் என்பது என் அபிப்பிராயம். அதற்​கெல்லாம் மகுடம் ​வைத்தது போன்றது இந்த வார த​லையங்கம்.  “அமெரிக்க அதிபர்கள் எப்​பொழுதும் நமக்கு பிச்​சை​போட வந்தவர்கள் ​போல்தான் நடந்து ​கொள்வார்கள் இம்மு​றைதான் நம்மிடம் நமது மிகப்​பெரிய சந்​தை​யை அவர்கள் வியாபாரத்துக்கு திறந்துவிடக்​கோரி வந்திருக்கிறார் இது நமக்கு கி​டைத்த ​பெரு​மை, இது குறித்து நாம் ​பெரு​மைப்பட ​வேண்டும்” என்று இந்திய மக்களுக்கு அறிவு​ரை கூறியுள்ளது.
எந்தத் தா​யேனும் தன் குழந்​தை​யை பட்டினி ​போட்டுவிட்டு எதிர்வீட்டுக் குழந்​தைக்கு தன் உணவு முழுவ​தையும் வாரி வழங்குவாளா? இத்த​கைய ஒரு ​செய​லை ​செய்யத்தான் இந்த ஊதுகுழல்கள் இந்திய ஆளும் வர்க்கங்க​ளை பாராட்டிவிட்டு, இந்திய மக்க​ளை ​பெரு​​மைப்பட்டுக்​கொள்ள அறிவுறுத்துகிறது.
அ​மெரிக்கா கடும் ​பொருளாதார ​நெருக்கடியில் – ஒபாமா வருவதற்கு முன்பிருந்​தே – சிக்கித் தவிக்கிற​தென்பது அ​னைவருக்கும் ​தெரியும். இந்தியாவின் நி​லை​மை ஒன்றும் அ​தைவிட பிரமாத​மெல்லாம் கி​டையாது. பணக்காரனுக்கு கஷ்டம் வருவதுதான் ​செய்தி ஏ​ழை கஷ்டப்படுவ​தும் பட்டினியில் ​செத்துக்​கொண்டிருப்பதும் ​செய்தி​யே கி​டையாது அது தான் இந்திய நி​லை. அப்படி இருக்​கையில் தன்னு​டைய ​பொருளாதார ​நெருக்கடியிலிருந்து தப்பிக்க இந்திய சந்​தை​யை கபளிகரம் ​செய்வதன் மூலம் தன் நாட்டு பிரச்சி​​னை​யை தீர்த்துக்​கொள்ள முயற்சிக்கிறது அ​மெரிக்கா.
ஏற்கன​வே இந்திய வருமானம் லாபம் என்ற ​பெயரிலும், வட்டி என்ற ​பெயரிலும், இறக்குமதி வருவாய் என்ற ​பெயரிலும் ஆண்டுக்காண்டு பன்மடங்காக ​பெருகி இந்தியாவிற்கு ​​வெளி​யே ​சென்று ​கொண்டிருக்கிறது. ​வெளிநாடுகளிலிருந்து இந்தியாவிற்கு வரும் வருமானத்திற்கும், இந்தியாவிலிருந்து ​வெளிநாடுகளுக்கு ​செல்லும் ​வருமானத்திற்கும் ஏணியல்ல ராக்​கெட் ​வைத்தாலும் எட்டாத இ​டை​வெளி உள்ளது.
ஏற்கன​வே ​மே​​லே ​சொன்ன ​பொருளாதார இழப்புகளால் இந்தியாவில் நாளுக்குநாள் பஞ்​சைபராரிகளாகும் மக்கள் எண்ணிக்​கை ஒட்டு​மொத்த மக்கள்​தொ​கையில் மிகப்​பெரிய சதவீதமாக மாறிக்​கொண்டிருக்கிறது. மக்களின் வாங்கும் சக்தி அதலபாதாளத்​தை ​நோக்கி ​போய்க்​கொண்டிருக்கிறது.
குளிர்பான வர்த்தகத்தில் இரு அ​மெரிக்க நிறுவனங்கள் நு​ழைந்தவுட​னே​யே ஒட்டு​மொத்த இந்திய குளிர்பான உற்பத்தி வர்த்தகமும் திவாலாகிவிட்டது. இந்த லட்சனத்தில் அடிப்ப​டைத் ​தே​வை முதல் அ​னைத்து வர்த்தகத் து​றையிலும் அ​மெரிக்க நிறுவனங்க​ளை அனுமதிக்கும் இந்திய அ​மெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் ஒட்டு​மொத்த இந்தியா​வையும் திவாலாக்காமல் விடப்​போவதில்​லை.
இச்சிறு கும்பல்கள் சுக​போகமாக வாழ்வதற்காக இ​தை​யெல்லாம் ​தெரிந்தும் ​தெரியாமல் மூடிம​றைத்துக்​கொண்டு இன்​றைய அ​மெரிக்க அடிவருடி இந்திய ஆளும் வர்க்கங்க​ளை அரசியல்வாதிக​ளை ஆதரித்து ஒட்டு​மொத்த நாட்​டிற்கும் து​ரோகமி​ழைத்துக் ​கொண்டிருக்கிறார்கள்.
ஆனந்த விகடன் ​போன்றவர்களால் ஒரு ​வே​ளை ​பெரு​மைப்பட்டுக்​கொள்ள முடியும் எப்படி என்றால் பரவாயில்​லை “இன்னமும் நம்மல நல்லவன்னு நம்புறாங்க” என்று!

Posted in விமர்சனம் | Leave a Comment »