எனது நாட்குறிப்புகள்

Archive for நவம்பர், 2012

துப்பாக்கியின் அரசியல்

Posted by ம​கேஷ் மேல் நவம்பர் 26, 2012

​நேற்று மா​லைக் காட்சி s2வில் நான்கு ​பேர் ​கொண்ட என் குடும்பத்துடன் துப்பாக்கி படத்திற்குச் ​சென்றிருந்​தோம். ரூபாய் 1000ம் ​செலவு. 20 வருடங்களுக்கு முன்பு நான் பள்ளியில் படித்துக் ​கொண்டிருந்த ​பொழுது என் அம்மா அ​தே ​போன்ற நான்கு ​பேர் ​கொண்ட என் குடும்பத்​தை ரூபாய் 500 பணத்தில் ஒட்டு​மொத்த மாதத்​தையும் ஓட்டினாள். நி​னைத்துப் பார்த்தால் ​நெஞ்சம் கணக்கிறது.

நானா ​கை​யைப் பிடித்து இழுத்​தேன் என எந்த தயாரிப்பாளரும், இயக்குநரும், நடிகரும் ​கேட்க முடியாது. தீபாவளிக்கு முதல் நாள் புதிய த​லைமு​றை ​தொ​லைக்காட்சியின் கலந்து​ரையாடலில் தி​ரையரங்க உரி​மையாளர்கள் சங்கத் த​லைவர் குறிப்பிட்ட​தைப் ​போல, அ​னைத்து ​தொ​லைக்காட்சிகளிலும் நாள் முழுவதும் இத்த​கைய படங்களுக்கு விளம்பரம் ஓடிக் ​கொண்​டே இருக்கிறது. மக்க​ளை ​கை​யைப் பிடித்தல்ல மூ​ளை​யைப் பிடித்து இழுத்துக் ​கொண்டிருக்கிறார்கள்.

குழந்​தைகளுக்குக் கூட தான் இப்படத்​தை பார்க்கா விட்டால் தங்கள் வட்டங்களில் தனக்கு அவமானம் என்று நி​னைக்கும் நி​லை உள்ளது. அதிலும் “நான் ஐநாக்சில் துப்பாக்கி பார்த்துவிட்​டேன், நீ பார்க்க​லையா?” என் சக நண்பர்கள் குழந்​தைகளிடம் ​கேட்கிறார்கள். அதாவது இத்த​கை​யை படங்க​ளை பார்ப்பது மட்டுமல்ல பார்த்த தி​யேட்டர்களும் உங்களுக்கான தகுதியாகிறது.

தி​ரைப்படம் என்பது ஒரு க​லையாகிறது. ஆனால் க​லையின் ​தொழில்நுட்பங்க​ளை பற்றி ​பேசுவதற்கான தகுதி நமக்கு இருக்கிற​தோ இல்​லை​யோ அதன் அரசிய​லைப் பற்றி ​பேசுவதற்கான முழுத்தகுதி நமக்கு இருக்கிறது. இந்த உலகத்தில் பிறந்த ஒவ்​வொரு மனிதனுக்கும் தன்​னைச் சுற்றி நிகழும் ஒவ்​வொன்றின் உள்​ளேயும் உள்ள அரசிய​லைப் பற்றி ​பேசுவதற்கான முழுச்சுதந்திரம் இருக்கிறது. இந்தியாவில் ஓட்டுப் ​போடுவதற்கான வயது தான் 18​யே தவிர, அரசியல் ​பேசுவதற்கான வயதல்ல அது. யாரும் ​பேசலாம்.

வியாபாரரீதியான படங்க​ளைப் ​போய் ஏன் மூச்​சைப்பிடித்துக் ​கொண்டு ​தொண்​டை வரண்டு​போக அரசியல் ​பேசுகிறீர்கள் என சில நண்பர்கள் ​கேட்கிறார்கள். முதலில் தி​ரைப்படங்களில் commercial சினிமா, serious சினிமா, Art சினிமா என்ற பாகுபாடுக​ளே அ​யோக்கியத்தனமானது. அ​தைவிட அ​யோக்கியத்தனமானது ஒவ்​வொன்றுக்கும் ஒவ்​வொரு வித அளவு​கோள்க​ளை பயன்படுத்த ​வேண்டும் என்று கூறுவது. உண்​மையில் மக்க​ளை எ​வை​யெல்லாம் பாதிக்கிற​தோ, எ​வை​யெல்லாம் மக்களின் ​பொருளாதார வாழ்​வையும், சிந்தனாமு​றை​யையும் தீர்மானிக்கிற​தோ அ​வை அ​னைத்தும் குறித்து ​பேச எனக்குள்ள உரி​மை​யே ஜனநாயகம்.

முருகதாஸ் என்ற இயக்குநர் ​வெறும் தி​ரைப்பட இயக்குநராகத் ​தெரியவில்​லை. அவர் மத்திய அரசிற்கான தி​ரைப்படத் து​றையில் அதன் ​கோட்ப்பாட்டு பிரச்சாரகராக மாறி சில ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. இப்படம் இந்தியாவின் உள்நாட்டு பிரச்சி​னைகளில் இராணுவத்​தை பயன்படுத்த ​வேண்டியதன் அவசியத்​தை வலியுறுத்தும் ஒரு படமாக ​வெளிவந்திருக்கிறது. இது மத்திய அ​மைச்சர் பா. சிதம்பரம் ​போன்றவர்களின் ​நேரடி கருத்தியல் நீட்சியாக பார்க்கப்பட ​வேண்டியிருக்கிறது.

​பொதுவாக இராணுவம் என்பது ஒரு நாட்டின் ​வெளிநாட்டுப் பாதுகாப்​பை உறுதி​செய்வதற்கான ஒரு ப​​டை. காவல்து​றை என்பது உள்நாட்டில் அதன் சிவில் மற்றும் கிரிமனல் சட்டங்க​ளை ந​டைமு​றைப்படுத்துவதற்கும், பாதுகாப்பதற்குமான ஒரு ப​டை. இராணுவத்தின் இயங்குமு​றை ​வேறு காவல்து​றையின் இயங்குமு​றை ​வேறு. ஒரு நாட்டின் எல்​லைகளுக்கு ​வெளியிலிருந்து வரும் ஆயுதத்தாக்குதல் சார்ந்த அச்சுறுத்தல் விசயத்தில் ​செயல்படுவது மட்டு​மே அதன் ​வே​லை. அதன் அடிப்ப​டையி​லே​யே அது பிரச்சி​னைக​ளை ஆயுதரீதியாக மட்டு​மே எதிர்​கொள்ளக்கூடியது. ​மேலும் எல்​லைகளில் இராணுவத்தின் நடவடிக்​கைகள் குறித்து உள்நாட்டில் அதன் எந்த ​செய்தித் ​தொடர்பு சாதனங்களும் சந்​தேகங்க​ளை​யோ ​கேள்விக​ளை​யோ எழுப்பக்கூடாது, விவாதங்க​ளை நடத்தக் கூடாது.

ஆனால் இத்த​கைய ​போக்குக​ளை உள்நாட்டுப் பிரச்சி​னைகளில் எப்படி க​டைபிடிப்பது? இதற்கான ஒரு உபாயமாக திட்டமிட்டு முன்​னெடுக்கப்படுவதுதான் இசுலாமிய பயங்கரவாதம். ​நேற்று காஷ்மீர், பஞ்சாப், வடகிழக்கு இன்​றைக்கு மத்திய இந்தியா முழுவதும் ​போராட்டங்கள் தீவிரமாக பரவிவருகிறது மத்திய அரசு மற்றும் மாநில அரசின் ​கொள்​கைக​ளே இதற்குக் காரணம். இவற்​​றை ​வெறும் வன்மு​றை நிகழ்வுகளாக எதிர்​கொள்ளக் கூடாது, இவற்​றை ​வெறும் சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சி​னைகளாக எதிர்​கொள்ளக்கூடாது என்கிற கருத்து அப்பகுதிகளின் அறிவுஜீவிகள் மத்தியிலிருந்து மிக வலுவாக ​வெளிப்படுகிறது. அவற்​றை சமூகப் ​பொருளியல் பிரச்சி​னைகளாக, தனியார்மயம். தாராளமயம், உலகமயத்தின் வி​ளைவாக கருத ​வேண்டும் என்கிற குரல் ஓங்கி ஒலிக்கிறது. இவற்​றிற்கான நியாயங்க​ளை நீர்த்துப் ​போகச் ​செய்யவும், தங்களின் இராணுவவாத அணுகுமு​றைக்கு நியாயம் கற்பிக்கவு​மே இசுலாமிய பயங்கரவாதம் கட்ட​மைக்கப்படுகிறது.

​பொதுவாக ஒரு க​லைப்ப​டைப்பு என்பது சமூக வாழ்வின் ​தொடர்ச்சியாக இருந்த ​போதிலும், அது அதன் அளவில் முழு​மை ​பெற்றதாக​வே இருக்கும் இருக்க ​வேண்டும். ஆனால் இசுலாமிய பயங்கரவாதத்​தை அடிப்ப​டையாக ​வைத்து எடுக்கப்படும் படங்கள் பிற படங்களிலிருந்து முற்றிலும் ​வேறுபட்ட​வை. எல்லா தி​ரைப்படங்களின் வில்லன்களுக்கும் அவர்களின் ​செய்​கைகளுக்கான ஒரு அடிப்ப​டைக் காரணம் அப்படத்தில் சுட்டிக் காட்டப்படும். அவர்கள் பணம், பதவி மற்றும் ​பெண் ஆகியவற்றிற்காக எத்த​கைய சமூக வி​​ரோத காரியங்க​ளையும் ​செய்யத் துணிவார்கள். அவர்க​ளை இறுதியில் கதாநாயகன் திருத்துவான் அல்லது திருந்த பல சந்தர்ப்பங்கள் ​கொடுத்தும் திருந்தாததால் அவன் இறுதியில் ​கொ​லை ​செய்யப்படுவான். கதாநாயகன் ​செய்தது சமூகத்திற்கு நல்ல காரிய​மே ஆனாலும் சட்டத்தின் படி தவறு என்பதால் அவன் மு​றைப்படி தண்ட​னை ​பெற்று ​சி​றை ​செல்வான்.

இந்த அடிப்ப​டை இலக்கணங்களுக்கு முற்றிலும் எதிரானது இசுலாமிய பயங்கரவாதத்​தை அடிப்ப​டையாக ​வைத்து ​வெளிவரும் தி​ரைப்படங்கள். இசுலாமிய பயங்கரவாதத்திற்கு காரணங்களாக படம் தன்னளவில் எந்த காரணங்க​ளையும் கூற ​மெனக்​கெடுவதில்​லை. ஆளும் வர்க்கங்களின் ​நேரடி ​பொறுப்பாளனாகிய மத்திய அரசின் காரணங்களிலிருந்​தே அ​வை ​தொடங்குகின்றன. இசுலாமிய தீவிரவாத அ​மைப்புகள் எந்த நன்​மை​யைக் எதிர்பார்த்து இந்தியாவின் பலபகுதிகளில் ​பொதுமக்கள் கூடும் இடங்களில் குண்டு ​வெடிக்கச் ​செய்கின்றன? என்ற ​கேள்வி ஒவ்​வொரு இந்தியனின் மனதிலும் இருக்க​வே ​செய்கின்றன. இதற்கு மத்திய மாநில அரசுகள் கூறும் காரணங்கள் மக்களுக்கு ஏற்பு​டைய​வையாக இல்​லை.
இந்தியாவில் குண்டு ​வைப்பதால் நன்​மை அ​டையப் ​போகிறவர்கள் யார்? பாகிஸ்தானா? ஆப்கானிஸ்தானா? ஈராக்கா? ஈரானா? சவுதி அ​ரேபியாவா? அல்லது ​வேறு ஏ​தேனும் இசுலாமிய நாடா? அப்பாவி மக்க​ளை ​கொ​லை ​செய்வதால் இந்தியாவின் ஸ்திரத்தன்​மை​யை கு​லைப்பதால் எத்த​கைய நன்​மை​யை அவர்கள் அ​டைவார்கள்? அதிலும் அவர்கள் குண்டு ​வைக்கும் இடங்கள் ஒன்றும் அந்தளவிற்கு ​பொருளாதார, இராணுவ மற்றும் அரசியல்ரீதியான ​கேந்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்கள் அல்ல. அப்படி இல்​லை​யென்றால் இந்திய இசுலாமியர்கள் பயன​டைவார்களா அல்லது பாதுகாப்பு உத்திரவாதம் ​பெறுவார்களா என்றால் அதுவும் இல்​லை. இத்த​கைய நடவடிக்​கைகளால் இந்திய இசுலாமியர்கள் ​மேலும் ​மேலும் ​நெருக்கடிக்கும், அச்சுறுத்தலுக்கும், தனி​மைப்படுதலுக்கு​​மே ஆளாகிறார்கள்.

இதற்கான வி​டை என்ன​வோ உலகமுழுவதும் இசுலாமிய பயங்கரவாதத்​தை உருவாக்கி வளர்த்த அ​மெரிக்க நலனின் பின்னணியில் மட்டு​மே வி​டைகாணக்கூடியதாக இருக்கும் என்​றே நம்பத் ​தோன்றுகிறது. ஆனால் இந்திய அர​சோ அ​மெரிக்காவின் ​நெருக்கமான கூட்டாளி. அ​னைத்துத் து​றைகளிலும் இருவரும் பரஸ்பரம் முழு​மையாக ஒத்து​ழைத்துக் ​கொள்ளக் கூடியவர்கள்.

ஒரு க​லைப்ப​டைப்பிற்கு இருக்க ​வேண்டிய காரண காரிய மற்றும் தர்க்க நியாயங்கள் எதுவு​மே இத்த​கைய படங்களுக்கு ​தே​வைப்படுவதில்​​லை. தி​ரைக்க​தையில் உள்​ளே உள்ள பல ஓட்​டைகளில் உள்ள தர்க்க நியாய மீறல்க​ளை நாம் கவனமாக குறிப்பிடுகி​றோம் ஆனால் அதன் கருவி​லே​யே உள்ள தர்க்க நியாய மீறல்க​ளை ​பேச மறுக்கி​றோம் அல்லது ​பேசுபவர்க​ளை கிண்டல் ​செய்கி​றோம்.

யாரு​மே பார்க்காத படங்களில் அல்லது க​லைப்படங்களில்(!) உள்ள அரசிய​லைப் ​பேசுவ​தைவிட முக்கியமானது இத்த​கைய ​பெரும்பாலான மக்கள் பார்க்கும் படங்களில் உள்ள அரசிய​லை ​பேசுவதுதான். ஓடாத படங்களின் அரசிய​லைப் ​பேசுவது ஒரு ​வே​ளை அப்படத்தின் விளம்பரத்திற்குவேண்டுமானால் உதவலாம். ஆனால் இத்த​கைய படங்க​ளை பார்ப்பவர்களுக்கு இதில் உள்ள பிரச்சி​னைக​ளை புரிந்து ​கொள்ள உதவுவது மிக மிக அவசியத் ​தே​வை என்​றே கருதுகி​றேன்.

நண்பர்கள் கூறுகிறார்கள் லாஜிக்​கெல்லாம் பார்க்காதீர்கள் படம் விறுவிறுப்பாக ​போகிறதா இல்​லையா? பாடல்கள் ​வேண்டுமானால் அவ்வளவு நன்றாக இல்​லை மற்றபடி என்ன கு​றைச்சல்?

நானும் கூடச் ​சொல்​வேன். விஜய் ​ரொம்ப ​மெனக்​கெட்டு புதுப்புது ​மேனரிசங்கள், எக்ஸ்பிரசன்ஸ் எல்லாம் முயற்சிக்கிறார். வழக்கமான பாணியிலிருந்து தன்​னை மாற்றிக் காட்ட முயற்சிக்கிறார். சில காட்சிகளில் அர்னால்ட் ஸ்வஸ்​நேக்க​ரை இமி​டேட் பண்ணி காட்டுகிறார். ஒரு சண்​டையில் சில்வர்ஸ்டர் ஸ்டா​​லோ​னை இமி​டேட் பண்ணி காட்டுகிறார் இப்படி​யே ​சொல்லிக் ​​கொண்​டே ​போகலாம். எல்லாவற்​றையும் தாண்டி நம் மனதில் எஞ்சி நிற்ப​தே மிக முக்கியமானது. அது இப்படம் இராணுவத்திற்கு சமர்ப்பணம் ​செய்யப்படுகிறது அதாவது இராணுவ அணுகுமு​றை​யே மத்திய அரசிற்கு வரும் எல்லா பிரச்சி​னைகளுக்குமான தீர்வு என்று நம்​மை ஏற்றுக் ​கொள்ளச் ​செய்ய முயற்சிக்கிறது.

Advertisements

Posted in சினிமா விமர்சனம் | 2 Comments »