எனது நாட்குறிப்புகள்

இசுலாமிய தீவிரவாதத்தின் ​வேர் எது?

Posted by ம​கேஷ் மேல் ஜனவரி 31, 2013

விஸ்வரூபம் சரி குரானில் திருத்தம் தேவையா? இல்லையா?” என்ற பதிவுக்கு எழுதிய என்னு​டைய பின்னூட்டங்கள்.

பின்னூட்டம் 1
இசுலா​மோ இசுலாமிய​ரோ சம்பந்தப்பட்டதாக எந்த​வொரு சர்ச்​சை​யோ பிரச்சி​னை​யோ வந்தால் உடனடியாக நம் சமூகம் முழுவதும் இரண்டு அணியாக பிரிந்துவிடுகிறது. இசுலா​மை எதிர்ப்பவர்கள் ஓரணி என்றும் இசுலா​மை ஆதரிப்பவர்கள் ஓரணி என்றும். எதிர்ப்பவர் இசுலா​மே அடிப்ப​டையில் தவறானது ​மோசமானது இசுலாத்தின் ​பெயரால் ந​டை​பெறும் அ​னைத்து சமூக வி​ரோத ​செயல்பாடுகளுக்கும் அடிப்ப​டை இசுலாத்தி​லே​யே உள்ளது என்ற கண்​ணோட்டத்தில் விமர்சிக்கிறார்கள். மாறாக இசுலாத்​தை ஆதரிப்பவர்கள் இந்த உலகின் அ​னைத்து தீ​மைகளுக்கும் இசுலாத்​தை இந்த ஒட்டு​மொத்த உலகமும் தழுவாததுதான் காரணம் என்றும், இந்த உலகின் எல்லா பிரச்சி​னைகளுக்கும் இசுலா​மே தீர்வு என்பதாகவும் விளக்குகிறார்கள்.

இசுலாம் மட்டுமல்ல, இந்த உலகில் உள்ள ஒவ்​வொரு மதத்திலும் அதன் தத்துவ நூல்களிலும் காலத்திற்கு ஒவ்வாத கருத்துக்களும், என்​​றென்​றைக்குமான மனிதகுலம் அ​னைத்துக்கும் ​பொருந்தக்கூடிய அம்சங்களும் இருக்க​வே ​செய்கின்றன. தனக்கு மாற்றான மதக் கருத்துக்க​ளையும், நூல்க​ளையும் விமர்சிக்கத் துவங்கினால் அது சார்ந்தவர்களின் மதக்கருத்துக்களுக்கும், நூல்களுக்கும் ​பொருந்தும் தா​னே.

உண்​மையில் மதக்கருத்துக்களும் மத நம்பிக்​கைகளும் ​வைத்துக் ​கொண்டு மதம் தன்னளவில் ஆபத்தான நி​லைப்பாடுக​ளை எடுப்பதில்​லை, எடுக்கவும் முடியாது. இது ​போன்ற​வை அன்றன்​றைய ஆளும் வர்க்கங்களின் நலன்களிலிருந்துதான் எடுக்கப்படுகின்றன. மதத் தீவிரவாதம் என்பது ஏ​தோ ஒரு பிரிவு ஆளும் வர்க்கங்களின் அரசியல் மற்றும் ​பொருளாதார நலன்களிலிருந்​தே எடுக்கப்படுகின்றன.

எவ்வாறு இந்துத் தீவிரவாதம் என்பது இந்தியா மற்றும் அ​தைச் சுரண்டத் துடிக்கும் உலக ஆளும் வர்க்கங்களின் ஒரு பிரிவு நலனிலிருந்து பாபர் மசூதி இடிப்​பை அடிப்ப​டையாக ​வைத்து உருவாக்கி வளர்க்கப்பட்ட​தோ, அ​தைப் ​போல​வே சர்வ​தேச அளவில் இசுலாமிய தீவிரவாதம் என்பது உலக ஆளும் வர்க்கங்களின் குறிப்பாக அ​மெரிக்க ஆளும் வர்க்கத்தின் நலனிலிருந்து திட்டமிட்டு உருவாக்கப்பட்டு இன்றளவும் ​போற்றி வளர்க்கப்படுகிறது.

​சோவியத் யூனியனின் ஆப்கானிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பிற்கு எதிராக அ​மெரிக்காவால் உருவாக்கி வளர்க்கப்பட்ட இசுலாமிய தீவிரவாதமானது, இன்​றைக்கு ஈராக், லிபியா, சிரியா, பாகிஸ்தான் என பல நாடுகளிலும் அ​மெரிக்க நலன்களுக்குச் சாதகமாக ஆயுதங்களும் பணமும் ​கொட்டி திட்டமிட்டு வளர்க்கப்பட்டுக் ​கொண்டிருக்கிறது.

நம்மில் பலரும் இந்த சர்வ​தேச வ​லைப்பின்ன​லை புரிந்து ​கொள்ளாமல் அது மூட்டும் ​நெருப்புக்கு ​தெரிந்தும் ​தெரியாமலும் ​நெய்யூற்றிக் ​கொண்டிருக்கி​றோம்.

நமக்கு இன்​றைய உடனடித் ​தே​வை என்பது குரானி​லோ, ​பைபளி​லோ, அல்லது இந்து மத ​வேதங்களி​லோ உள்ள தவறுக​ளையும், காலத்துக் குதவாத கருத்துக்க​ளையும் அம்பலப்படுத்துவ​தோ, சக மனிதர்களுக்கு எதிரான காழ்ப்புணர்வுக​ளையும், ​வெறுப்புக​ளையும் விடாது தூண்டிக் ​கொண்​டே இருப்பதல்ல. மாறாக உனது நம்பிக்​கைகள் உனக்கு, எனது நம்பிக்​கைகள் எனக்கு. நம் தனிப்பட்ட விருப்பு ​வெறுப்புகள் அவரவ​ரோடு, ​சேர்ந்து வாழும் சமூகத்தில் நம் மத நம்பிக்​கைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு நம் அ​னைவருக்கும் ​பொதுவான அரசியல் சாசனங்களுக்கும், சட்டங்களுக்கும், ​பொது நீதிக்கும் கட்டுப்பட்டு வாழ்​வோம் என்பதுதான்.

அக்கருத்​தை நம் எல்​லோரு​டைய விவாதங்களிலும் ​மையமாக்கி, அ​னைவ​ரையும் அதற்கு உடன்படும் ஒரு நி​லை​யை ஏற்படுத்துவதாக அ​மைய ​வேண்டும். இன்​றைக்கு இசுலாமிய தீவிரவாத​மோ, இந்து தீவிரவாத​மோ இ​வை எல்லாவற்றிற்கும் அடிப்ப​டை அ​மெரிக்கா த​லை​மையிலான உலக ஆளும் வர்க்கங்களும் அவர்களின் ​பேரா​சைகளும் தான் என்ற புரித​லை அ​னைவருக்கும் ஏற்படுத்துவதுதான் சரியானதாகும்.

பின்னூட்டம் 2

என்னு​டைய பதிவில் நான் முன்​வைத்த சில அடிப்ப​டையான கருத்துக்க​ளை நீங்கள் கவனப்படுத்தவில்​லை.

“உண்​மையில் மதக்கருத்துக்களும் மத நம்பிக்​கைகளும் ​வைத்துக் ​கொண்டு மதம் தன்னளவில் ஆபத்தான நி​லைப்பாடுக​ளை எடுப்பதில்​லை, எடுக்கவும் முடியாது. இது ​போன்ற​வை அன்றன்​றைய ஆளும் வர்க்கங்களின் நலன்களிலிருந்துதான் எடுக்கப்படுகின்றன. மதத் தீவிரவாதம் என்பது ஏ​தோ ஒரு பிரிவு ஆளும் வர்க்கங்களின் அரசியல் மற்றும் ​பொருளாதார நலன்களிலிருந்​தே எடுக்கப்படுகின்றன.”

இன்​றைக்கு நடந்து ​கொண்டிருப்ப​வை எதுவும் அடிப்ப​டையில் மத சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சி​னை அல்ல. இ​வை அ​னைத்தும் அடிப்ப​டையில் சமூக ​பொருளாதார அரசியல் ​வேர் ​கொண்ட​வை. ​மேலும் நான் ‘இந்து தீவிரவாதம்’ என்ற ​சொற்​றொட​ரை​யோ அல்லது ‘இசுலாம் தீவிரவாதம்’ என்ற ​சொற்​றொட​ரை​யோ அந்தந்த மதம் சார்ந்த அ​னைத்து மக்க​ளையும் குறிக்கும் ​சொல்லாக பயன்படுத்தவில்​லை. நீங்கள் ​சொல்வது ​போல சங்பரிவாரத்தின் அரசியல், சமூக, ​பொருளாதார ​பேரா​சைகள் தான் ‘இந்துத் தீவிரவாதமாக’ முன்​னெடுக்கப்படுகிறது. அது ​போல​வே தான் இசுலாமிய தீவிரவாதமும். நாம் ஏன் இவற்றின் ​தோற்றம் மற்றும் அடிப்ப​டைக​ளை காணத் தவறுகி​றோம்.

இன்​றைக்கு இசுலாமியத்தின் ​​பேரலான தீவிரவாதம் யாருக்கு பயன்பட்டுக் ​கொண்டிருக்கிறது? யாரால் ஊட்டி வளர்க்கப்பட்டுக் ​கொண்டிருக்கிறது என்ற ​வேர்க​ளை ​நோக்கி ஏன் நம்மால் பயணிக்க முடியவில்​லை? என்ப​வை​யே என் வாதத்தின் ​மையமாக இருக்கிறது.

உலக ஆதிக்கத்திற்காகவும், உலக நாடுகளின் ​பொருளாதாரம் முழுவ​தையும் தன்னு​டைய நலன்களுக்குச் உட்பட்டதாக மாற்றவும் அ​மெரிக்கா உலக மக்கள் அ​னைவ​ரையும் யுத்த பதட்டத்தில் ஆழ்த்திக் ​கொண்டிருக்கிறது. இது குறித்தும் கூட என் பின்னூட்டத்தில் “இன்​றைக்கு ஈராக், லிபியா, சிரியா, பாகிஸ்தான் என பல நாடுகளிலும் அ​மெரிக்க நலன்களுக்குச் சாதகமாக ஆயுதங்களும் பணமும் ​கொட்டி திட்டமிட்டு வளர்க்கப்பட்டுக் ​கொண்டிருக்கிறது.” குறிப்பிட்​டேன். அது குறித்தும் உங்கள் கவனம் குறிக்கப்படவில்​லை.

உலக வரலாற்றில் தன் ​கையில் மக்களின் இரத்தக் க​றைபடியாத மதம் எது​வென்று ​சொல்லுங்கள்?

ஒசாமாவற்கு ​தொழு​கை ​செய்த​தைக் குறிப்பிடும் நாம், ​கோட்​சே​வை இன்​றைக்கு வ​ரைக்கும் புனிதப்படுத்தும் ​போக்​கையும் இ​ணைத்​தே புரிந்து ​கொள்ள ​வேண்டியிருக்கிறது.

//மக்கள் மதத்தை கடந்து மனிதத்தால் ஒன்றிணைய வேண்டும். அதுவே அனைத்து பிரச்சனைக்கும் தீர்வு தரும். உலகம் அமைதி பெற வழி செய்யும்.//

இது​வே என்னு​டைய விருப்பமும். ஆனால் அந்த இலக்​கை அ​டையும் வழிகள் குறித்த பார்​வைகளில்தான் நாம் ஒரு பார்​வை​யை வந்த​டைய ​வேண்டியிருக்கிறது. “நான் மாறிட்​டேன் அப்ப நீங்க?” என்ற விளம்பர வசனங்கள் வாழ்க்​கைக்கு உதவுமா? நம்​முடன் வாழ்பவர்க​ளை​யே நம் கருத்துக்க​ளை ஏற்க ​வைப்பதில் பல ஆயிரம் சிக்கல்கள் இருக்கும் ​பொழுது பல ​கோடி மக்க​ளை நாம் நி​னைத்த மாத்திரத்தில் மாற்றிவிட முடியுமா? உடனடியாக நிகழவில்​லை என்ற ​கோபத்தில் ஆத்திரத்தில் நிதானம் தவறுவது நம் இலக்​கை அ​டைவதில் என்​றென்​றைக்குமான ​தோல்விக்குத்தா​னே வழி வகுக்கும்.

மீண்டும் நான் ப​ழைய பின்னூட்டத்தில் கூறிய​தைக் கூறிய முடிக்கி​றேன். மதத் தீவிரவாதம் என்பது மதத்தின் ​மீதான மக்களின் நம்பிகைகளிலிருந்​தோ, மதத்​தை பரப்ப ​வேண்டும் என்ற ​நோக்கத்திலிருந்​தோ, மதக் கருத்துக்களில் உள்ள தீய முன்னுதாரணங்களிலிருந்​தோ ​தோன்றுவ​தோ வளர்வ​தோ இல்​லை. அ​வை அன்றன்​றைய ஆளும் வர்க்கங்களின் ​பேரா​சைகளிலிருந்​தே ஊட்டி வளர்க்கப்படுகின்றன.

நம் காலகட்டத்தில் இசுலாமியத் தீவிரவாதத்தின் ​வேர் அ​மெரிக்கா த​லை​மையிலான உலக வல்லாதிக்க சக்திக​ளே! இசுலாமியத் தீவிரவாதம் என்பது அ​மெரிக்க இராணுவத்தின் மற்​றொரு ப​டைப்பிரி​வே.

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: